banner

BAND IV   HOLLAND 3. ZUID-HOLLAND


IV: 1   Zeven Verenigde Nederlanden en aangrenzend Noord-West Duitsland door Carel Allard, uitgave Covens en Mortier, ca. 1740
Foederatum Belgium nec non ducatus Bremensis ac etiam pars fluminis Albis / peraccurate correcta auctore Carolo Allard.
Schaal [ca. 1:800.000].
[Amsterdam] : ex officina Cóvens & Mortier, [ca. 1740].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47 x 56 cm.


IV: 2   Kerkelijke indeling van Holland, uitgave Carel Allard, ca. 1690
Comitatus Hollandiae tabula / denuo in lucem edita à Carolo Allard Amstelodami.
Schaal [ca. 1:300.000].
t' Amsterdam : gedruckt by Carel Allard, Caart en Constverkooper op den Dam inde Caartwinkel, [ca. 1690].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 46,5 x 55 cm.
Met 'Kerkelyke verdeeling van Holland' en 'Kerkelyke verdeeling van het Sticht Utrecht' en opgave van het aantal predikanten per classes.


IV: 3- 4   Holland in 2 bladen door Guillaume Sanson, Alexis Hubert Jaillot, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Le Comté de Hollande / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson, geographe ordinaire du roy ; presenté à ... le Dauphin ... par ... Alexis Hubert Jaillot.
Schaal [ca. 1:240.000].
A Amsterdam : chez I. Cóvens et C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart in 2 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 42,5 x 56 cm.


IV: 5-16   Krimpenerwaard in 6 bladen, uitgave Elisabet de Iong, 1706
Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
Schaal [ca. 1: 17.000].
t s'Gravenhage : by Elisabet de Iong Weduwe van Willem van Lind op de hoek van t Singel, [1706].
1 kaart in 6 bladen en 11 wapenbladen : kopergravure, handgekleurd ; elk kaartblad ca. 53 x 52 cm, elk wapenblad 42,5 x 25 cm.


IV: 17   Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door Abel de Vries, uitgave Frederik Outman, ca. 1745
Nieuwe kaarte vertoonende den geheelen Alblasserwaardt met de Vyf Heeren Landen samen groot 33110 mergen / door Abel de Vries, landmeter te Dordrecht ; waar in de inundatien sedert het jaar 1500 tot 1726, mitsgaders de toegedamde killen, en andere nieuwe werken, omtrent en by de rivier de Merwede in den jaere 1738 gemaakt, naaukeurig worden aangewezen ; Fred. Outman excudit ; in t' koper gebracht door Jacobus Keyser.
Schaal [ca. 1:95.000].
[4e dr.].
[Dordrecht] : Fred. Outman, [ca. 1745].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 31 x 43,5 cm.


IV: 18-21   Alblasserwaard in 4 bladen door Abel de Vries, uitgave 1716
Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert / nieulycx uytgegeven door Abel de Vries lantmeter ; B. Stoopendal scul.
Schaal [ca. 1: 34.500].
[2e dr.].
Tot Dordrecht : [s.n.], 1716. 1 kaart in 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 66 x 117 cm.


IV: 22-29   Overwaard in 4 bladen, uitgave 1706
Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den ringdyk van den Alblasserwaert / uytgegeven door order van de edele Heeren erfwatergraaf en water heemraden van den selven Overwaert in't jaer MDCCVI.
Schaal [ca. 1:25.000].
[S.l. : s.n.], 1706.
1 kaart in 4 bladen : kopergravure ; elk 37 x 53 cm, tezamen 73 x 106 cm.


IV: 30-37   Vijfheerenlanden in 4 bladen, uitgave Reinier en Josua Ottens, 1741
Nieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dyk / in 't licht gebragt en uitgegeven door Reinier en Iosua Ottens, kaart verkoopers te Amsterdam 1741 ; J. van Jagen sculpsit 1741.
Schaal [ca. 1:17.500].
Amsterdam : Reinier en Iosua Ottens, 1741. 1 kaart in 4 bladen : kopergravure elk bl. 43 x 50 cm.
Met 4 bladen waarop 13 wapens, en titel: Kaart van de Vyf Heerenlanden.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


IV: 38   Buren en Culemborg door Jacob Perrenot, uitgave Covens en Mortier, 1761
Kaart van de Graafschappen Buuren en Culenburg, neffens de aangrensende Oude Abdy van Marienwaard het Ampt van Beest en Renoy met de Baronnie van Ackoy, alle boven den Diefdyk gelegen en meetkundig opgenomen. Waar by, tot meerder nut, gevoegt zyn de Vyf Heeren Landen uit de nieuwe kaart daar van zynde verkleint, verbetert en ten aanzien van de voorname Princelyke Domeynen in deze aftekening begrepen, aan ... Willem den V. Prince van Orange en Nassau ... / opgedragen door ... Jacob Perrenot ... ; J. Punt del. et fec.
Schaal [ca.1:52.000].
Te Amsterdam : by Cóvens en Mortier, 1761. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 51 x 85,5 cm.


IV: 39-47   Woerden in 9 bladen door Johannes, Justus en Davidt Vingboons, uitgave Andries de Leth, 1723
't Hooghe Heymraedtschap vanden Lande van Woerden / [Johannes], Justus en Davidt Vingboons.
Schaal [ca. 1:17.000].
[Amsterdam : Andries de Leth], 1723.
1 kaart in 9 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk bl. 40,5 x 50,5 cm, tezamen 121,5 x 151,5 cm.


IV: 48   Concept bedijking en droogmaking van de gecombineerde Nieuwkoopse Plas e.a. door Klaas Vis, Jan Switser en J.T. Blanken in 1788 en 1789, uitgave 1791
Kaart. Gecopieerd uit de Groote kaart van Rhynland. waar op de geconcipieerde bedyking en droogmaking van de gecombineerde Nieukoopsche Plas, en plassen onder Amstelland en het Sticht, ten Noord-Oosten van Zevenhoven, met de ring- en- binnen dyken, stand der water molens, concept-verdeeling van de heerlykheden en ambagten, wegen togten, kavel-slooten enz. aangeweezen worden: behoorende tot het Rapport eener nadere inspectie en ciering van kosten weegens het bedyken en droogmaaken der voorschreeven plassen, / geformeerd door de landmeeters Klaas Vis, Jan Switser en den dijk mr. J.T. Blanken, in den jaare 1788 en 1789 ; Leon.d Schenk Jansz. sculpsit 1791.
Schaal [ca. 1:28.000].
[Den Haag : Landsdrukkerij, 1791].
1 kaart : kopergravure ; 49 x 69 cm.

IV: 49   Rijnland, Amstelland en aangrenzende gebieden, Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Rhenolandia, Amstelandia et circumjacentia aliquot territoria, cum aggeribus omnibus, terminisq. suis / accurate et distincte edita per Nicolaum Visscher.
Schaal [ca. 1:180.000].
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Iunior, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 45,5 x 56 cm.


IV: 50-62   Rijnland in 12 bladen door Jan Jansz Dou en Steven van Broeckhuysen, herzien door Melchior Bolstra, uitgave Isaak Tirion, 1746
't Hooge heemraed-schap van Rhynland / [door Jan Jansz Dou en Steven van Boeckhuysen ; gravure Cornelis Danckerts].
Schaal [ca. 1:30.000].
Derde uitgave, herzien door Melchior Bolstra en gegraveerd door David Coster.
[Amsterdam : Isaak Tirion], 1746. 1 kaart in 12 bladen en titelblad : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 44,5 x 55 cm, tezamen 174 x 168 cm.


IV: 63   Concept uitwatering bij Katwijk door Melchior Bolstra, uitgave Rijnland, 1740
Concept sluyzen en doorgravingen, om daar door te verkrygen een meerder loozing voor Rhynlands boezem water, uyt den Rhyn tot in de Noord Zee, omtrent Katwyk / door M. Bolstra 1740.
Diverse schalen. [Leiden : Hoogheemraadschap Rijnland], 1740.
1 kaart : kopergravure ; 43 x 65 cm.


IV: 64   Rijnlands waterstaat, de Haarlemmermeer en aangrenzende veenplassen door Melchior Bolstra, uitgave 1740
Afbeeldinge van Rhynlands waterstaat ten opzigte van 't vergrooten der Haarlemmer of Leydse Meer met de byna gecombineerde en omleggende veenplassen / op ordre van de ... dykgraaf en hoog heemraaden van Rhynland door ... Melchior Bolstra.
Schaal [ca. 1:40.000].
[Leiden : Hoogheemraadschap Rijnland], 1740. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 55 x 63 cm.


IV: 65   Droogmakingsplan van de Haarlemmermeer door Jacob Bartelsz Veris, gravure Daniël van Breen, Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Afbeeldinge van zeker concept tot bedykinge van de Haarlemer, Leydse en andere byleggende meeren / uitgevonden door Iacob Bartelsz Veeris ; in 't koper gebragt door Daniel van Breen en uitgegeven door Nicolaus Visser.
Schaal [ca. 1:60.000].
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48 x 71 cm.


IV: 66   Droogmakingsplan van de Haarlemmermeer door Jacob Bartelsz Veris, gravure Willem van der Laech, uitgave 1641
Nieuwe caerte verthonende hoe, ende in wat maniere, de Haerlemmer, Leydse, ende Spieringh Meer ... bedyckt soude moghen werden... / Aengewesen, ende uytgeleyt ... geinventeert door Jacob Bartelsz Veris ... ; Datmen met nader geleegentheydt ten dienste van die steede ende Rynlandt door nader konsept vertoonen sal connen 1641 ; Willem van der Laech sculpsit.
Schaal [ca. 1:55.000].
[S.l. : s.n.], 1641. 1 kaart : kopergravure ; 48 x 70 cm.
Met gedicht van Vondel in cartouche linksonder: Aenden leeuw van Hollant (Uyt-heemsche vyanden te sitten inde veeren).

IV: 67   Rijnlands waterstaat, de Haarlemmermeer en de aangrenzende veenplassen door Melchior Bolstra, 1740
Afbeeldinge van Rhynlands waterstaat ten opzigte van 't vergrooten der Haarlemmer of Leydse Meer met de byna gecombineerde en omleggende veenplassen / op ordre van de ... dykgraaf en hoog heemraaden van Rhynland door ... Melchior Bolstra.
Schaal [ca. 1:40.000].
[Leiden : Hoogheemraadschap Rijnland], 1740.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 55 x 63 cm.


IV: 68-71   Amsterdam en wijde omgeving in 7 segmenten op 4 bladen door Gerrit Drogenham, Nicolaas Visscher, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1750
Afbeeldinge van de wydvermaarde en beroemde koopstad Amsteldam met d'omleggende landen / gemeten en getekent door Gerrit Drogenham ... ; in 't koper gebragt door Daniel Stopendaal en uitgegeven door Nicolaus Visser ...
Schaal [ca. 1:25.000].
t'Amst[erda]m : by R. & I. Ottens Caart verkooper op de Nieuwendijk in de Wareld Caart, [ca. 1750].
1 kaart in 7 segmenten op 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 95 x 112 cm.


IV: 72   Amstelland door I. Condet, uitgave Covens en Mortier, 1749
Carte particuliere d'Amstelland, ou Les environs d'Amsteldam, Muyden, Weesp, Naarden &c. = Particuliere kaart van Amstellandt, of Het omleggende van Amsteldam, Muyden, Weesp, Naarden &c. / I. Condet f[ecit] 1749.
Schaal [ca. 1:50.000].
Amsterdam : I. Cóvens en C. Mortier, 1749.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48,5 x 62 cm.


IV: 73   Inundaties en opgeworpen wegversperringen rond Amsterdam in september 1787 door C.G. de Schaikowsky, uitgave Tischbein, ca. 1790
Carte des environs d'Amsterdam : représentant d'un coup d'oeil les avenues fortifiées avec les inondations autour de cette ville cèlebre, telles qu'elles étoient vers la fin de septembre 1787, et en même tems les quartiers des troupes prussiennes ... / par C.G. de Schaikowsky ; gravé par G. Tischbein à Buckebourg.
Schaal [ca. 1:25.000].
Buckebourg : Tischbein, [ca.1790].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure ; tezamen 64 x 94 cm.


IV: 74a   Historisch kaartje van Amsterdam met de houten palissade uit 1400, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Amsteldam soo het selve is omhaynt geweest met houte Vesten en Toorens inden Iaere 1400 / Cóvens et Mortier excudit.
Schaal [ca. 1:15.000].
[Amsterdam] : Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 24,5 x 28,5 cm.


IV: 74b   Historisch kaartje van Amsterdam met de stenen muur uit 1482, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Amsteldam ten tweede mael vergroot is eerst met steene mueren omvangen inden jaere 1482 / Cóvens et Mortier exc.
Schaal [1:6.300].
[Amsterdam] : Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 24,5 x 28,5 cm.


IV: 74c   Historisch kaartje van Amsterdam met de aarden wallen en bolwerken uit 1585, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Amsteldam ten vierde mael vergroot is versterckt met Aerde wallen en Bolwercken in den jaere 1585 / Cóvens et Mortier, excudit.
Schaal [ca. 1:4.500].
[Amsterdam] : Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 24,5 x 28,5 cm.


IV: 74d   Historisch kaartje van Amsterdam met de uitbreiding ten westen van de Herengracht uit 1612, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Amsteldam ten vijffde mael vergroot soo veel als sich vertoont westwaert buyten de Heeregraft. Anno 1612 / Cóvens et Mortier, excudit.
Schaal [ca.1:22.000].
[Amsterdam] : Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 24,5 x 28,5 cm.


IV: 75   Koopstad Amsterdam, uitgave Covens en Mortier, ca. 1725
Plan de la grande & fameuse ville marchande d'Amsterdam = Plan van de wyd vermaarde en beroemde koopstad Amsterdam / mise au jour par Jean Covens et Corneille Mortier.
Amsterdam : Jean Covens et Corneille Mortier, [ca. 1725].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; 56,5 x 97 cm.


IV: 76-78   Oude en Nieuwe Waal te Amsterdam in 3 bladen, uitgave Hendrik de Leth, ca. 1735
Nieuwe kaarte van de Oude en Nieuwe Waalen benevens alle de sluytboomen, wagthuysen der Waalredders, enz. langs de geheele Y-kant der stad Amsterdam / na 't leven geteekent en in 't kooper gebragt door Hendrik de Leth.
Schaal [1:2.100].
[Amsterdam] : Hendrik de Leth, [ca. 1735].
1 kaart in 2 bladen + 2 segmenten stadswapen en afbeeldingen op 1 blad : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 58 x 102 cm.


IV: 79   Vechtwater naar Amsterdam, handschrift door Pieter Pietersz Molemaker en Jan Dirksz Zoutman, 1672
Kaart vertoonende hoemen beqamelijk het water uijt de Vecht door Amsterdam kan leijden / aldus geordeneert ende gekaarteert door Pieter Pieterz. Molemaker en Jan Dirksz. Zoutman.
Schaal [ca. 1:8.500].
[S.l.], 1672.
1 kaart in 3 gemonteerde bladen : handschrift, gekleurd ; 51 x 112 cm.


IV: 80   Binnenpolder van Slooten en het Middelvelt door Cornelis Koel, uitgave Weduwe Nicolaas Visscher, ca. 1710
Landkaarte van de Binnen Polder van Slooten en het Middelvelt : groot 1775 morgen / gemeten door Cornelis Koel geswoore landmeter, 1675.
Schaal [ca. 1:10.000].
Tot Amsterdam : by de Wed. N. Visscher, [ca. 1710].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 49,5 x 71 cm.


Zeeburg en Diemerdijk in 8 bladen door Jan Wandelaar, uitgave 1749 IV: 81-84   Zeeburg en Diemerdijk in 8 bladen door Jan Wandelaar, uitgave 1749
Kaarte van alle de dykpligtige en eenige waalpligtige landen behorende onder het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdyk / J. Wandelaar delin. et sculpsit.
Schaal [ca. 1:6.000].
[S.l. : s.n., 1749].
1 kaart in 8 bladen, gemonteerd tot 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 121 x 178,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


IV: 85   Project van de zeedijk beoosten Muiden door Jacob van Hoorn, uitgave Hendrik de Leth, 1735
Project van den Zee-dyk beoosten Muyden soo als deselve soude kunne werden met steen versterkt / geteekent en op gestelt door ... Jacob van Hoorn, landmeeter by den Ed. Hoove van Holland geatmitteert en in 't kooper gebragt door Hendrik de Leth.
Schaal [ca. 1:800].
[Amsterdam : Hendrik de Leth], 1735. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 24 x 90 cm.


IV: 86   Vernieuwde zeedijk beoosten Muiden door Jacob van Hoorn, uitgave Hendrik de Leth, 1737
Caarte van den nieuw vermaakte Zee-dyk be Oosten Muyden, soo als de selve tans is leggende in bogte en figuure, en op den aanslag der zee, als in deese caarte is aangeweesen, ...alsoo vermaakt, en versterkt in den jaare A° 1735, 1736, 1737 / aldus corectelyk op gemeeten en in alle trouwen geteekent in de maant october deses jaars A° 1737 door Jacob van Hoorn ... ; in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
Schaal kaart [ca. 1:1.150], schaal dwarsprofielen dijklichaam [ca. 1:95].
[Amsterdam] : Hendrik de Leth, [1737].
1 kaart en profiel in 2 gemonteerde bladen : kopergravure handgekleurd ; elk blad 58 x 86,5 cm, tezamen 58 x 173,5 cm.

IV: 87   Het Gooi door Hendrik Post, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1740
Deze nieuwe kaart van Gooilandt word met schuldige eerbiedigheidt aan ... Henrick Bicker ... opgedragen door ... Reinier & Iosua Ottens / H. Post fecit.
Schaal [ca. 1:26.000].
[Amsterdam] : Reinier & Josua Ottens, [ca. 1740].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 51,5 x 81 cm.


IV: 88   Loenen, uitgave Covens en Mortier, ca. 1737
Nieuwe kaert van Loenen.
Schaal [ca. 1:6.600].
Tot Amsterdam : uytgeg. door J. Cóvens en C. Mortier, [1737].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 61 x 90 cm.


IV: 89   Mijnden en Loosdrecht door Jan Spruytenburgh, uitgave Covens en Mortier, 1734
Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht / gemeeten door Ian Spruytenburgh ; A. van der Laan inventor, fec.
Schaal [ca. 1:10.000].
[Amsterdam] : Johannes Cóvens en Cornelis Mortier, 1734. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 61 x 89 cm.